Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et statlig arbeidsmarkedstiltak. VTA- bedrifter driver produksjon av varer og tjenester for salg på det åpne markedet.

Varig tilrettelagt arbeid skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte oppgaver. Målgruppen er personer som har eller i nær framtid forventes å få innvilget varig uførepensjon.

Deltakeren er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.

Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i ordinære virksomheter.

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Arbeidsinstruksjon og kvalifisering av tiltaksdeltakere er et ansvar for virksomheten. Andre viktige oppgaver vil være sosial trening og motivering. Det er tiltaksarrangørens ansvar å sørge for nødvendig yrkesfaglig, pedagogisk og attføringsrettet kompetanse innen sitt virksomhetsområde.

Tiltaksarrangøren har ansvar for å tilby den enkelte arbeidsdeltaker tilrettelagt arbeid. Arbeidsoppgavene som tilbys må kontinuerlig evalueres og endres ut fra de behov og forutsetninger arbeidstakerne/ søkerne har.

Tiltaksarrangør bør tilby arbeidstakeren arbeid innenfor næringer som har tilknytning til lokalsamfunnet/ kommune, slik at de kan få en kompetanse som kan gi bedre muligheter for integrering i det ordinære samfunns- og arbeidsliv.

Videre bør tiltaksarrangør ivareta deltakernes behov knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og ernæring.

 

Krav til innhold og metoder i VTA

Tiltaksarrangør må beskrive:

 • Hvilke metoder som vil bli benyttet i gjennomføringen av tiltaket.
 • Hvordan den enkelte bruker får mulighet til å være med på å utfore tilbudet.

Arbeidsoppgaver og kvalifisering:

Det skal utarbeides en plan i samarbeid med deltakeren.

Det skal gis en beskrivelse hvilke arbeidsoppgaver som tilbys og muligheter for:

 • Tilpassing og tilrettelegging i fht den enkeltes yteevne
 • Tilrettelagt kvalifisering
 

Det skal jevnlig gjennomføres:

 • Evaluering av deltakeren
 • Evaluering av arbeidsoppgavene
 • Muligheter for formell kompetanse eller dokumenterbar realkompetanse

 

Krav til prøveperioden:

Følgende forhold må kunne dokumenteres i løpet av prøveperioden (6 mnd.):

 • Skoleferdigheter, realkompetanse og sosial fungering
 • Vurdering av deltakerens evne til å motta instruksjon, utholdenhet, arbeidstempo, selvstendighet, problemløsning, kreativitet, håndlag, orden og frammøte.
 • Forholdet mellom helse/ yrkeshemming og arbeid
 • Rutiner for forlengelse av prøvetiden utover 6 måneder, der ytterligere avklaringer er nødvendig før eventuell fast ansettelse i VTA.

Dokumentasjon fra prøveperioden oversendes NAV.

 

Oprganisering og gjennomføring:

Tiltaksarrangør må beskrive:

 • Hvilke metoder som vil bli benyttet i gjennomføringen av tiltaket.
 • Hvordan den enkelte bruker får mulighet til å være med på å utfore tilbudet.
Hopp rett ned til innholdet