mann som holder en rød bilderamme

Thor Henrik Jensen
Daglig leder
Tlf. 76 06 97 70
thj@vagar-produkter.com

kvinne som holder en rød bilderamme

Camilla Eide
Arbeidsleder
Tlf. 76 06 97 70
camilla@vagar-produkter.com

kvinne som holder en rød bilderamme

Therese Valeur
Arbeidsleder
Tlf. 76 06 97 70
therese@vagar-produkter.com

mann som holder en rød bilderamme

Geir Olaf E. Aasnes
Arbeidsleder
Tlf. 76 06 97 70
geir@vagar-produkter.com

5. Dine rettigheter og plikter

Som deltaker/ arbeidstaker i ett av våre tiltak har du både rettigheter og plikter. En del av dine plikter er knyttet til din stønad og til dine avtaler med NAV, andre til vårt arbeidsreglement.

Som arbeidstaker/ deltaker hos oss har du rett på:

 • Egen kontaktperson og at organisasjonen leverer tjenester i henhold til kravspesifikasjonen for arbeidsmarkedstiltaket VTA.
 • Behandles i samsvar med FNs menneskerettigheter.
 • Tariffavtale
 • Respekt og rett til å bevare egen identitet
 • Selvbestemmelse:
 • Like rettigheter og muligheter, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og sosial bakgrunn.
 • Lik mulighet til innflytelse, rettferdig fordeling av ansvar, rett til å føle seg trygg på arbeidsplassen og respekt for menneskeverd.
 • Vågar Produkter AS legger til rette for at brukere kan trekke inn tredjepart til å bistå dem og gi dem nødvendig støtte, i eksempelvis oppfølging- og evalueringssamtaler (Fellesforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon).
 • Vågar Produkter AS har lagd en egen oppstilling av interesseorganisasjoner som gir bistand og støtte til funksjonshemmede. Permen skal til en hver tid stå tilgjengelig i bedriftens kantine.
 • Det skal ikke diskrimineres på grunn av etnisk eller religiøs tilhørighet, seksuell orientering, alder, funksjonshemming, sosial bakgrunn eller kjønn.
 • Medbestemmelse i gjennomføringen av VTA
 • Samme adgang til alle deler av samfunnslivet som funksjonsfriske mennesker
 • Arbeidsmiljøloven
 • Yrkesskadeforsikring
 • At klager og kritikkverdige forhold skal behandles i samsvar med Vågar Produkter ASs prosedyrer for klagebehandling


For å sikre brukermedvirkning har bedriften jevnlige møter (allmøter, avdelingsmøter og medarbeidersamtaler). Vi ønsker at alle utarbeider sin egen kvalifiseringsplan og er med i planlegging av sin arbeidsdag. Møtene gir rom for gjensidig utveksling av informasjon og tilbakemelding.

Som arbeidstaker/deltaker har du også plikter:

 • Forholde seg til verdiplakaten
 • Forholde seg til arbeidsavtalens forpliktelser
 • Melde fra om kritikkverdige forhold (jf. instruks om klagebehandling)
 • Møte opp til rett tidspunkt.
 • Forholde seg til generelle regler vedr. fravær (jf. arbeidsmiljøloven).
 • Gi beskjed ved fravær så tidlig som mulig. Ved oppmøte etter fravær skal det skrives egenmelding eller levere sykemelding til arbeidsleder.
 • Du kan søke om permisjon hvis du har behov for det. I utgangspunktet skal legebesøk, tannlegebesøk, behandling og lignende planlegges gjennomført utenom arbeidstid. I de tilfeller dette ikke lar seg gjøre, gis det adgang til permisjon med lønn i enkelte tilfeller. Det vil også bli gitt permisjon med lønn for eksempel i forbindelse med:
 • Jobbintervju
 • Avtale på NAV
 • Dødsfall i nærmeste familie
 • Bidra til et positivt og godt arbeidsmiljø.
 • All bruk av mobiltelefon skal primært foregå i pausene, dvs. utenom den tiden du står i en arbeidssituasjon.


Røyking skal foregå i pausene og på anviste plasser. Dvs. på utearealer der det er tilrettelagt for røyking. Røyking utenom pausetidene skal unngås. OBS! Det er strengt forbudt å røyke i bedriftens kjøretøy.

 

6. Krav til rapportering og oppfølging i forhold til NAV

Vågar Produkter AS må som tiltaksarrangør følge NAVs rutiner for oppfølging og rapportering. Rutinene kan variere, blant annet avhengig av hvilket tiltak du gjennomfører. I VTA skal NAV ha rapport hvert år som dokumenterer opplysninger om arbeidstakeren. Blant annet rapporteres arbeidsoppgaver du har hatt, behov for tilrettelegging, oppmøte og planer for kommende periode.

Du har rett til innsyn i de dokumenter og opplysninger som er lagret og i bruk i forbindelse med ditt tilbud ved bedriften. Krav om innsyn kan du fremme enten muntlig eller skriftlig til din arbeidsleder eller personal- og attføringsleder.

Når du slutter i tiltaket VTA eller som arbeidstaker i bedriften har du rett på en sluttattest.

 

7. Arbeidsavtale

Som arbeidstaker ved Vågar Produkter AS blir det opprettet en arbeidsavtale. Det er viktig at du leser gjennom avtalen da den inneholder en del viktige opplysninger om andre rettigheter og plikter i forbindelse med ditt arbeidsforhold. I arbeidsavtalen finner du informasjon om arbeidstid, prøvetid, oppsigelsestid, ferierettigheter og evt. lønn.

 

8. Klagerett

Du har rett til å klage på forhold du ikke finner tilfredsstillende i tiltaket. Det gjelder både i forhold til oppfølging, samarbeid og arbeidsoppgaver. Du fremmer din klage muntlig eller skriftlig til din kontaktperson eller til personal/arbeidsleder. Det er utarbeidet egne skjema og prosedyrer for behandling av klager.

Hopp rett ned til innholdet