Brukers rettigheter og plikter

Ved Vågar Produkter AS har alle brukere av vår tjeneste rett til:

 • Behandles i samsvar med FNs menneskerettigheter
 • Tariffavtale
 • Respekt og rett til å bevare egen identitet
 • Selvbestemmelse:
  • Like rettigheter og muligheter, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og sosial bakgrunn.
  • Lik mulighet til innflytelse, rettferdig fordeling av ansvar, rett til å føle seg trygg på arbeidsplassen og respekt for menneskeverd.
  • Vågar Produkter AS legger til rette for at brukere kan trekke inn tredjepart til å bistå dem og gi dem nødvendig støtte, i eksempelvis oppfølging- og evalueringssamtaler (Fellesforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon o.a).
  • Vågar Produkter AS har lagd en egen oppstilling av interesseorganisasjoner som gir bistand og støtte til funksjonshemmede. Permen skal til en hver tid stå tilgjengelig i bedriftens kantine.
 • Det skal ikke diskrimineres på grunn av etnisk eller religiøs tilhørighet, seksuell orientering, alder, funksjonshemming, sosial bakgrunn eller kjønn.
 • Medbestemmelse i gjennomføringen av VTA
 • Samme adgang til alle deler av samfunnslivet som funksjonsfriske mennesker
 • Arbeidsmiljøloven
 • Yrkesskadeforsikring
 • At klager og kritikkverdige forhold skal behandles i samsvar med Vågar Produkter ASs prosedyrer for klagebehandling

             

Ved Vågar Produkter har alle brukere plikt til:

 • Forholde seg til verdiplakaten
 • Forholde seg til arbeidsavtalens forpliktelser
 • Melde fra om kritikkverdige forhold (jf. instruks om klagebehandling)
 • Møte opp til rett tidspunkt
 • Forholde seg til generelle regler vedr. fravær (jf. arbeidsmiljøloven)
 • Gi beskjed ved fravær så tidlig som mulig

Brukers rettigheter og plikter skal evalueres årlig
Årlig gjennomgang på allmøte

          

Kabelvåg, 2013