Politikker for Vågar Produkter

Politikk om etikk

Vågar Produkter AS skal til en hver tid sikre at alle ansatte blir behandlet i tråd med menneskerettigheter, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet. Dette er den viktigste utfordringen vi står overfor både som arbeidsgiver og samfunnsaktør.

Som VTA- bedrift legger Vågar Produkter AS stor vekt på konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne- dette for å sikre våre brukere retten til samme adgang til alle deler av samfunnslivet som funksjonsfriske mennesker.

Våre ansatte skal vise respekt for brukerne, og deres rett til å bevare sin identitet. Vågar Produkter skal opprettholde og utvikle personlige ferdigheter i tilknytting arbeidslivet. Dette gjelder både sosial trening og motivering.

Vågar Produkter AS skal følge og evaluere våre etiske retningslinjer. Bedriftens etiske politikk og retningslinjer skal gjøres kjent for alle ansatte og brukere, samt være tilgjengelig for alle som har interesser i bedriften.

Bedriften har etablert et etisk regelverk som hviler på vår politikk om etikk.

 

Kvalitetspolitikk

Vågar Produkter AS har som mål at arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos brukere gjennom kvalifisering og tilrettelagt opplæring, arbeidsoppgaver og arbeidstrening.

Sosial trening og motivasjon vil også være et viktig mål for Vågar Produkter AS. Arbeidsoppgavene skal være tilpasset den enkeltes evner, være varierte og utfordrende slik at brukerne lærer nye oppgaver og utvikler sine ferdigheter. Arbeidsoppgavene som tilbys skal kontinuerlig evalueres og endres ut fra de behov og forutsetninger brukerne har.

Vågar Produkter AS skal være det naturlige valg for våre kunder og samarbeidspartnere, også i fremtiden. Vi skal arbeide aktivt for å integrere våre brukere i lokalsamfunnet, ved å la de produsere og levere varer og tjenester av høy kvalitet.

Våre langsiktige mål er å tilby tilrettelagte, meningsfylte og ansvarsfulle arbeidsoppgaver til våre brukere. Alle våre ansatte og brukere skal ha like muligheter. Vi har til en hver tid fokus på langsiktig og lønnsom utvikling av bedriften. Som bedrift er det en viktig oppgave å inneha god nok kompetanse for å ivareta utviklingsmuligheter til brukerne.

I tillegg jobber Vågar Produkter AS for å ivareta brukernes behov knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og ernæring.

 

Politikk for likestilling og ikke- diskriminering

Vågar Produkter AS legger stor vekt på at alle ansatte skal ha like rettigheter og muligheter, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og sosial bakgrunn. Alle skal ha lik mulighet til innflytelse, rettferdig fordeling av ansvar, rett til å føle seg trygg på arbeidsplassen og respekt for menneskeverd. Det skal ikke diskrimineres på grunn av etnisk eller religiøs tilhørighet, seksuell orientering, alder, funksjonshemming, sosial bakgrunn eller kjønn.

Respekt for menneskeverd er grunnleggende.

For å fremme likhet skal Vågar Produkter AS treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre brukere og ansatte mot diskriminering.

 

Politikk for å hindre fysisk, psykisk og økonomisk utnyttelse av bruker

Ansatte i Vågar Produkter AS skal påse at brukerne ikke bli utnyttet fysisk, psykisk og økonomisk utnyttet.

Bedriftens behov for arbeidskraft skal være i samsvar med brukernes behov, ønsker og interesser. Vi skal kontinuerlig jobbe for en bedriftskultur som ivaretar respekt for hverandre. Alle ansatte skal være bevisste om hva som kreves av oss for å skape et trygt arbeidsmiljø. Ansatte ved Vågar Produkter AS skal til en hver tid være bevisst på sin maktposisjon. Ansatte skal vise respekt og anerkjennelse overfor brukerne og være positive for tilbakemeldinger.

 

Politikk for å sikre at sensitiv og taushetsbelagt informasjon holdes konfidensiell

Vågar Produkter AS skal behandle sensitiv og taushetsbelagt informasjon, konfidensielt til en hver tid gjeldene lover og regler.

 

Rekruteringspolitikk

Vågar Produkter AS skal tilegne seg den kompetansen som kreves for å møte et marked og målgrupper i stadig forandring. Vi skal tilegne oss dyktige medarbeidere med faglig og sosial kompetanse, slik at vi som bedrift kan tilfredsstille de krav som til en hver tid stilles.

Vågar Produkter AS har som overordnet mål å ha et stort spekter faglig kompetanse til den tjenesten vi utfører. Vi ønsker personell med høgskole eller universitetsutdanning innenfor relevant fagområder for å ivareta systematisk opplæring og utvikling av mennesker.

Det legges vekt på pålitelige, lojale, jordnære og tilpasningsdyktige medarbeidere, som viser ydmykhet overfor brukere og kollegaer.

Gjennom vårt rekrutteringsarbeid legges det vekt på kjønns- og aldersfordeling.

 

Politikk for å vise anerkjennelse til ansatte og frivillige

Vågar Produkter AS innordner seg de til enhver tid gjeldende lover, regler og avtaler som gjelder for arbeidslivet. Alle våre avgjørelser og handlinger gjøres i tråd med dette.

Vågar Produkter AS skal sikre at ansatte gis anerkjennelse av sin personlige formal- og realfaglige kompetanse, arbeidsutførelse og ønske om egen utvikling.

Vi skal til en hver tid ha tidsriktige og velfungerende lønns-, pensjons-, kompetansehevings- og velferdssystemer, slik at bedriften alltid er en fremtidsrettet organisasjon og foretrukket leverandør av velferdstjenester.

Som ansatt i Vågar Produkter AS har man en viktig funksjon i å støtte sine medarbeidere, være lojal og åpen og spre entusiasme og positive verdier til brukere og kollegaer.

Ansatte skal behandle henvendelser og tilbakemeldinger seriøst og hensynsfullt, slik at avsenderne føler seg respektert og verdsatt.

 

Politikk for å involvere ansatte i planlegging og evaluering av tjenesten

Ansatte i Vågar Produkter AS må til en hver tid holde seg oppdatert på de lover og regler som gjelder for tjenesten. Det kreves at arbeidsledere kar kunnskap om kravspesifikasjonene og utfyllende regler.

For å nyttiggjøre seg intern kompetanse, skal arbeidsledere delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenesten. De skal utarbeide og synliggjøre kvalitets- og resultatmål i tjenesten.

Ansatte skal være engasjerte, vise innsatsvilje og være villig til å involvere seg i tråd med bedriftens formål og verdier.

 

Politikk for aktiv brukermedvirkning

Vågar Produkter AS skal gjennom systematisk arbeid sikre brukerne adgang til aktiv medvirkning i utvikling av egen arbeidsplass og i bedriften. Vi vil også involvere brukerne aktivt i produktutviklingen.

Vi skal gjennom aktiv brukermedvirkning bidra til å styrke den enkelte brukers mulighet for kontroll, mestring og utvikling av eget liv.

 


Politikkene for Vågar Produkter AS ble vedtatt på styremøte 25.01.13.

Hopp rett ned til innholdet