Vedtekter

Vedtekter for Vågar Produkter AS

1. Selskapets firma skal være: VÅGAR PRODUKTER AS.

2. Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Vågan Kommune

3. Selskapets formål er å drive forretningsvirksomhet basert på produksjon og salg av varer og tjenester. Selskapet er et ideelt foretak som skal bidra til:

 • å gi tilbud om varig sysselsetting til personer med psykisk utviklingshemming.
 • å gi tilbud om varig sysselsetting til funksjonshemmede eller andre yrkeshemmede personer som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.
 • å arbeide for å få arbeidstakere ut i ordinært eller vernet arbeid.

Selskapet kan gjennom aksje eller andelsinnskudd, delta i andre foretak som har relevans til selskapets virksomhet.


4. Aksjekapitalen skal være kr. 1.450.000,- og fullt innbetalt

5. Aksjenes pålydende skal være kr. 1.000,- fullt innbetalt og lydende på navn

6. Selskapets styre skal ha 3 – 7 medlemmer med varamedlemmer.


7. Selskapets firma tegnes av styreformannen og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

8. Ved utvidelse av aksjekapital, eller ved salg av aksjer skal aksjenes omsettelighet være begrenset, i det de andre aksjonærene har forkjøpsrett og fortrinnsrett til å kjøpe eller tegne nye aksjer i forhold til sine tidligere aksjebesittelser. Er det ved utvidelse av aksjekapitalen eller ved omsetning av aksjer, flere aksjonærer med lik forkjøpsrett/aksjeinteresse og disse ønsker å gjøre gjeldende sin forkjøps- og fortrinnsrett, skal aksjene som omsettes eller nytegnes fordeles likt mellom de fortrinnsberettigede.

Overdragelse av aksjer er alltid betinget av styrets enstemmige samtykke.
Når spørsmål om overdragelse tas opp, varsler styret umiddelbart aksjonærene som da kan gjøre forkjøpsrett gjeldende innen 2 måneder regnet fra det tidspunkt styret mottok melding. Overdragelse summen fastsettes etter avtale.

Blir det ikke enighet om beløpet, fastsettes summen ved voldgift. Beløpet betales senest 1 måned etter at det er endelig fastsatt.
 
9. Bekjentgjørelse til aksjonærer skjer ikke i offentlig tidende. Innkalling til generalforsamling skjer etter til enhver tid gjeldende regler i lov om aksjeselskaper. Det samme gjelder innkalling til ekstraordinær generalforsamling.

10. Styrets årsberetning og regnskap, i revidert stand, skal sendes aksjonæren samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.​,

11.
På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles:
 1. Fastsettelse av resultatregnskap og ballanse.
 2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte ballansen.
 3. Valg av styre, varamedlemmer og revisor.
 4. Valg av leder for styret.
 5. Godtgjørelse til styre og revisor.
 6. Andre saker som etter lov og vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

12. Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamling skal være skriftlig innsendt til styret 21 dager før generalforsamlingen.

Alle dokumenter som aktes forelagt generalforsamlingen skal være skriftlig og innsendt styret 21 dager før generalforsamlingen.

Alle dokumenter som aktes forelagt generalforsamlingen skal i varseltiden være utlagt på selskapets kontor.

13. På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Aksjonæren kan møte personlig eller ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

14. Overskudd nyttes utelukkende til styrking av selskapet. Formuen tilfaller Vågan Kommune ved eventuell likvidasjon, jfr. aksjeloven § 2-2.

Sist endret 26.03.2001

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  " data-mosaic-order-date="">
  Thor Henrik JensenDaglig lederTelefon:76 06 97 70Send E-post

  Thor Henrik Jensen

  Daglig leder

  Telefon:
  76 06 97 70

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  " data-mosaic-order-date="">
  Linda GrundstadArbeidslederTelefon:76 06 97 70Send E-post

  Linda Grundstad

  Arbeidsleder

  Telefon:
  76 06 97 70

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  " data-mosaic-order-date="">
  Geir Olaf E. AasnesArbeidslederTelefon:76 06 97 70Send E-post

  Geir Olaf E. Aasnes

  Arbeidsleder

  Telefon:
  76 06 97 70

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  " data-mosaic-order-date="">
  Camilla EideArbeidslederTelefon:76 06 97 70Send E-post

  Camilla Eide

  Arbeidsleder

  Telefon:
  76 06 97 70

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Christoffer

  Christoffer

 • Anne

  Anne

 • Anne-Line

  Anne-Line

 • Carol

  Carol

 • Jan Ivar

  Jan Ivar

 • Jørgen

  Jørgen

 • Marit

  Marit

 • Nina

  Nina

 • Paul Sverre

  Paul Sverre

 • Rakel

  Rakel

 • Ronny

  Ronny

 • Rolf Inge

  Rolf Inge

 • Sindre

  Sindre

 • Svein Åge

  Svein Åge

 • Trond

  Trond

 • Yvonne

  Yvonne