Etisk regelverk

for ansatte ved Vågar Produkter AS

FN's Menneskerettigheter
FN's menneskerettigheter ligger til grunn for vårt etiske regelverk.
Alle nedenforstående verdier og regler skal tolkes i samsvar med FN's menneskerettigheter.

Verdimål
VP forventer at den enkelte ansatte utøver sin virksomhet på en profesjonell, menneskelig og etisk høyverdig måte. Det forventes videre ærlighet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår vår virksomhet, samt at alle ansatte i sitt virke fremmer selskapets grunnleggende verdier.
Vi skal respektere det enkelte menneskets integritet og egenverd uansett han/ hennes sykdom eller helseproblem. Vi skal ta det individuelle verdisystem i betraktning når arbeid/ omsorg planlegges og gjennomføres.

Et helhetlig menneskesyn er en viktig forutsetning for kvalitet på tilbudet ved bedriften. Vi skal respektere fysiske, psykiske og åndelige behov. Ansatte og tiltaksdeltakere må samhandle som likeverdige partnere med ulik erfaring og bakgrunn.

Verdigrunnlag
Et felles etisk verdigrunnlag er en forutsetning for kvalitetssikring av dette arbeidet. Etikk eller norm for adferd og holdninger bygger ofte på den fagkompetanse og arvebærende kultur og tradisjon som råder i et fellesskap. I fellesskap hvor yrkesetikk ikke får en planmessig utvikling, kan den stort sett utvikle seg fritt ved hjelp av smitteeffekter og tradisjonsarv.

Dersom ansatte får kjennskap til forhold som er i strid med lover, forskrifter og de retningslinjer som gjelder våre virksomhetsområder, plikter de å informere overordnede, eventuelt selskapets ledelse.

Kaiveien 28, 8310 Kabelvåg.
Telefon: 76 06 97 70.
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bankgiro: 4580 13 72531. Org.no: 974 983 575 MVA

Retningslinjer for forhold mellom personer tilknyttet bedriften
De ansatte må sørge for å ha et profesjonelt forhold til tiltaksdeltakeren, og har et særskilt ansvar for ikke å innlede relasjoner som setter han/ hun i en sårbar situasjon.
Dersom det likevel skulle oppstå forhold mellom tiltaksdeltakere, tiltaksdeltakere og eller arbeidsleder eller kolleger på ordinære ansettelsesvilkår, skal daglig leder orienteres.

Forholdet til tiltaksdeltakere
Vi skal være ydmyke overfor hver enkelts behov. Vi skal ha som mål at vi alltid skal arbeide ut fra ansattes beste. Vi skal ha fokus på menneskene i bedriften. Arbeidstakerens interesse skal alltid komme foran bedriftens økonomiske interesser.
Det er viktig å lære seg å kjenne egne grenser når det gjelder toleranse, veiledning og samtale.
Dersom du observerer noe du er usikker på skal det gis beskjed til nærmeste overordnede.
Problemstillinger som oppstår drøftes i personalgruppa ved behov.
Vi skal ikke opptre krenkende overfor noen som jobber eller er i tiltak hos oss.
Krenkende adferd kan medføre reaksjoner.

Forholdet til kolleger
Vi må respektere hverandre og finne gode løsninger sammen. Gjennom å gi hverandre tilbakemeldinger kan vi gjøre hverandre gode. Det skal være stor takhøyde ved møter i personalgruppa, og det skal lyttes til alle sine synspunkter.

Forholdet til samarbeidspartnere og kunder
Alle i VP skal opptre med respekt og integritet overfor samarbeidspartnere, kunder, og andre som vedkommende kommer i kontakt med gjennom sitt arbeid. Selskapets ledelse har et særlig ansvar for å fremme åpenhet, lojalitet og respekt.
VP aksepterer ikke noen form for trakassering, diskriminering eller annen atferd som kan oppfattes som truende eller nedverdigende.
VP har som mål å være en attraktiv arbeidsplass med gode arbeidsforhold, sikkert arbeidsmiljø, mangfold og balansert kjønnsfordeling.

Sist endret i styremøte 25.01.13